فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی

بررسي تاثير فعاليت ورزشي هوازي استقامتي پيوسته بر ميزان حجم تومور در موشهاي مبتلا به سرطان آدنوکارسينوما

ن به عنوان شایع ترین بیماری بدخیم در اغلب زنان دنیا، سالانه حدود 1/5 میلیون زن را مبتلا میکند و در ایران به عنوان اولین گروه سرطانهای بدخیم در زنان میباشد. با توجه به این که فعالیت ورزشی نقش موثری در تغییر فاکتورهای موثر در سرطان دارد اما تاثیر فعالیت بدنی بر سطوح عوامل موثر سرطان در انسانها یا حیوانات مبتلا به آن تا به حال مورد توجه جدی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی پیوسته بر میزان حجم تومور در موشهای مبتلا به سرطان پستان می پردازد.روش بررسی: بدین منظور تعداد 30 عدد موش بالب سی ماده 4 تا 5 هفتهای میانگین وزنی 1

مصونيت دولت ها در پرتو دکترين مسيوليت حمايت

ت : 24مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت بهمعنای ناممکن بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی است. درپی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت ها به موجب دکترینمسیولیت حمایت صورت گرفته و چالش هایی را در زمینه حاکمیت دولت به وجود آورده استو این سوال را در ذهن متبادر می کند که آیا دکترین مسیولیت حمایت می تواند مانعی برایاجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند در پاسخ به این سوال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعدماهوی، می توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ن