تحليلي بر دورکاري

ت : 22این پژوهش با هدف بررسی متون مرتبط با دورکاری و اقدامات صورت گرفته در این زمینه در جهان و ایران بررسی مزایا ومشکلات دورکاری انجام شده است. منابع اطلاعاتی تحقیق مقالات چاپ شده در این زمینه و همچنین کتابهای مرجعی چونمحیط کاری نوین هولمن و همکاران و مدیریت استراتژیک منابع انسانی جفری ملو و سایت های معتبر و خبرگزاریها بوده استکه از 13 منبع موثق در انجام این تحقیق بهره گرفته شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد: دورکاری منجر به رفتار به نفع خود از سوی دور کار می گردد. افراد با تجربه برای دورکاریمناسب تر اند هرچند با چالش روبرویی با تکنولوژی جدید موا

پروژه کلاسی تحت فشار آبیاری بارانی گندم دشت مغان

ورت وورد است

نقش رفتار و عملکرد احزاب در توسعه فرهنگ سياسي مردم (با تاکيد بر مشارکت سياسي)

ت : 30به نظر می رسد یکی از ابزارهای لازم برای تحقق توسعه سیاسی و فراهم ساختن زمینه مشارکت گروههای مختلف در سرنوشت خود احزاب و نهادهای مدنی می باشند. چنین سازمانهایی با داشتن عناصر و کارویژه های مختلف می توانند با ارتقاء فرهنگ سیاسی آحاد مختلف جامعه، علاوه بر سازماندهی افکار و آراء در آستانه انتخابات، با فراهم ساختن ارتباط میان مردم و مسیولین نه تنها زمینه مشارکت سیاسی را فراهم کرده، بلکه امکان افزایش کارآمدی نظام سیاسی را فراهم می کنند.هدف اصلی این مقاله بررسی نقش رفتار و عملکرد احزاب در توسعه فرهنگ سیاسی مردم با تاکید بر مشارکت سیاسی می باشد. در ای