حقوق بين الملل فضا و ضرورت حفظ محيط زيست فضايي

ت : 42تاریخ توسعه حقوق بین الملل فضا نشان می دهد که در زمان انعقاد پنج معاهده اصلی در زمینهحقوق فضا، مسایلی مانند استفاده صلح آمیز و بهره برداری از فضا و مسیولیت دولت ها در قبالفعالیت های فضایی، مباحث غالب و اساسی در این زمینه بوده و حفظ محیط فضا امری فرعی وثانوی تلقی شده است. با این حال، اکنون کشورها به این نتیجه رسیده اند که حفظ فضا برایادامه فعالیت های فضایی امری ضروری است. هر گونه بهره برداری و استفاده از فضا و هر گونهتوسعه و پیشرفتی که با استفاده از فضا و فناوری های فضایی حاصل می شود، باید به صورتکاملا متعادل، به دور از هر گونه افراط و با در نظر گرف

ارزيابي آزمايشگاهي عملکرد سازه اي تيرهاي بتن اليافي با الياف فلزي قلابدار و الياف پليمري ماکرو در سطوح مختلف خوردگي آرماتور

اتور در سازه‌های بتن مسلح منجر به کاهش ظرفیت باربری و شکل‌پذیری اعضای بتن مسلح می‌گردد. استفاده از الیاف در بتن برای بهبود خواص مکانیکی بتن مدتهاست كه مورد توجه مهندسان قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر الیاف پلیمری و الیاف فلزی بر عملکرد خمشی تیرهای بتن مسلح دارای خوردگی و بدون خوردگی یک مطالعه آزمایشگاهی انجام گرفت. دو نوع الیاف پلیمری ماکرو و الیاف فلزی قلابدار با درصدهای حجمی 0% و 0.5% در سه سطح خوردگی تقریبی 0% و 7% و 9% مورد آزمایش قرار گرفتند. برای انجام آزمایش خوردگی تسریع شده از یک استخر با 3% نمک، استفاده شد. در نهایت تیرهای بتن م

ارزشيابي اثربخشي کارگاه آموزشي احياي قلبي ريوي مغزي در محيط باليني بر اساس الگوي کرک پاتريک

: 9هدف. این پژوهش با هدف ارزشیابی اثربخشی کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی برای پرستاران بر اساس الگوی کرکپاتریک در محیط بالینی بخش های مراقبت ویژه بیمارستان تامین اجتماعی سبلان اردبیل انجام گردید. × زمینه. ارزش یابی اثربخشی دوره های آموزشی برای تعیین میزان تحقق اهداف دوره های آموزشی اجرا میگردد. ارزشیابی برای قضاوت درباره تحقق اهداف دوره های آموزشی ضرورت دارد. ×روش کار. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش 65 نفر از پرستاران بخشهای مراقبت ویژه و مدیران پرستاری بیمارستان بود که براساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، 56 نفر به عنوان