رایانش ابری در سیستم بانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رایانش ابری در سیستم بانک :

رایانش ابری در سیستم بانک
فهرست مطالب

1- چکیده 1

2- مقدمه. 2

3- معماری ابر بانک ها5

3-1-مدل های خدمات ابر. 6

3-2-مدل های استقرار ابر. 6

3-3-تفاوت مجازی سازی و رایانش ابری7

3-4- مدلسازی معماری ابر در سیستم بانکی8

4- بخش های مناسب برای مهاجرت به ابر13

4-1-بانک ها چه نوع خدماتی را می توانند در ابر ارائه کنند؟ 14

4-2- راهکارهای انتقال بانکداری به ابر در ایران16

5-چالش های پیش روی بانک ها18

5-1- امنیت19

5-1-1-مخاطرات امنیتی رایانش ابری19

5-1-2-تفکرات امنیتی ضروری21

5-1-3-کنترل دسترسی و در دسترس بودن21

5-1-5-قابلیت محرمانگی و خصوصی سازی22

5-1-6-ارانه یک راه حل امنیتی با استفاده از معماری Flask22

5-2- قوانین و مقررات:29

6- محاسن استفاده از رایانش ابری در بانک ها31

6-1-الزامات برای گذار به رایانش ابری32

6-2-موارد مطلوب و کاربرد مدل های مختلف خدمات ابر34

6-2-1- بانکداری و IaaS. 34

6-2-2- بانکداری و PaaS. 36

6-2-3- بانکداری و SaaS. 36

6-3- عوامل کلیدی موفقیت بانکها در استفاده از رایانش ابری37

7- وضعیت فعلی ابر بانک ها در جهان38

7-1-چشم انداز جهانی به سیستمهای متمرکز بانکی در ابر. 39

7-2-بررسی بانک های مهاجر به ابر در سطح جهان41

8- نتیجه گیری.. 44

9- منابع و ماخذ48


لینک کمکی