روش¬های مختلف داده محوری برای مسیریابی و ذخیره سازی داده در شبکه های حسگر بی سیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن روش¬های مختلف داده محوری برای مسیریابی و ذخیره سازی داده در شبکه های حسگر بی سیم :

روش¬های مختلف داده محوری برای مسیریابی و ذخیره سازی داده در شبکه های حسگر بی سیم
فهرست مطالب

مقدمه 6

فصل اول:مقدمه­ای برمسیریابی درشبکه­های حسگربی سیم 8

1.1 خصوصیات شبکه 8

2.1 اهداف طراحی شبکه 9

3.1 دسته بندی پروتکلهای مسیریابی درشبکه­های حسگربی سیم 11

4.1 ایرادروشهای مسیریابی مبتنی برIP 12

فصل دوم:داده محوری 14

1.2 داده محوری و ویژگی های آن 14

2.2 توضیح روشهای مسیریابی داده محور 15

3.2 روشهای ذخیره سازی داده محور درشبکه­های حسگربی سیم 27

فصل سوم:مقایسه,نتیجه گیری وکارهای آینده 42

1.3 مقایسه­ی روشهای مسیریابی آدرس محور وداده محور 42

2.3 مقایسه­ی روشهای مسیریابی داده محور 43

3.3 مقایسه­ی روشهای ذخیره سازی داده محور باروشهای محلی و خارجی 44

4.2 مقایسه­ی روشهای ذخیره سازی داده محور 45

5.2 نتیجه­گیری 45

6.2 کارهای آینده 46

مراجع 47

روش¬های مختلف داده محوری برای مسیریابی و ذخیره سازی داده در شبکه های حسگر بی سیم
فهرست اشکال

شکل 1. سه نوع ذخیره سازی داده در شبکه­های حسگر بی­سیم. 15

شکل 2. مشکل انفجارداخلی.. 16

شکل 3. مشکل همپوشانی.. 16

شکل 4. پروتکلSPIN.. 17

شکل 5. فازهای پروتکل انتشارجهت دار 19

شکل 6. طرح پرس وجو در نود رهبر. 22

شکل 7. پرس وجوی مبتنی برانتشارسیل­آسای سنتی و روشACQUIRE. 23

شکل 8. فرسودگی زمانی داده طبق زمان جمع آوری.. 26

شکل 9. تعیین مسیرجستجو با استفاده نقشه­ی اولویت جستجو. 26

شکل 10. تغییر نقشه­ی اولویت جستجو از طریق وزن دهی بااستفاده از مکانیک چاهک متحرک27

شکل 11. روش مسیریابی جغرافیایی.. 29

شکل 12. الگوریتم به دست آوردن مکان درهم سازی شده برای ذخیره سازی.. 32

شکل 13. مثال ازطرح پوشش باچندسطح آستانه در روش ذخیره سازی مبتنی بر گرید. 39

شکل 14 . مثالی از توسعه گرید در روش ذخیره سازی مبتنی بر گرید. 40

شکل 15. بازیابی داده در روش ذخیره سازی مبتنی بر گرید. 41

روش¬های مختلف داده محوری برای مسیریابی و ذخیره سازی داده در شبکه های حسگر بی سیم
فهرست جداول

جدول 1. مقایسه­ی روشهای آدرس محور وداده محور42

جدول 2. مقایسه­ی روشهای مسیریابی داده محور 44

جدول 3. مقایسه­ی روشهای ذخیره سازی داده محور با ذخیره سازی محلی وخارجی44


لینک کمکی