بهینه سازی روشهای تخمین تلاش نرم افزار با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهینه سازی روشهای تخمین تلاش نرم افزار با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری :

بهینه سازی روشهای تخمین تلاش نرم افزار با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری
فهرست مطالب

چکیده ..................................................................................................................................................................... 5

کلمات کلیدی......................................................................................................................................................... 5

فصل1 : روشهای تخمین هزینه های نرم افزار

1- مدلهای الگوریتمی ............................................................................................................................... 7

1 -1 خطوط کد اصلی ....................................................................................................................... 8

1-2 تخمین سایز نقاط عملکردی ................................................................................................. 8

1-3 مدل seer-sem .................................................................................................................... 10

1- 4مدلهای خطی .............................................................................................................................. 10

1-5 مدلهای ضربی ............................................................................................................................. 10

1-6 Cocomo .................................................................................................................................. 11

1-7 مدل پوتمن ................................................................................................................................... 12

2- مدلهای غیرالگوریتمی ........................................................................................................................... 13

2-1 مقایسه .......................................................................................................................................... 13

2-2 قضاوت کارشناس ......................................................................................................................... 14

2-3مدلهای یادگیری ماشین ............................................................................................................. 15

3- مقایسه روشهای تخمین ........................................................................................................................ 17

4- یک مثال از تخمین با استفاده از مدل cocomo ........................................................................ 20

فصل2: الگوریتم های فرا ابتکاری بکار رفته در بهینه سازی مدلهای تخمین تلاش نرم افزار

1- الگوریتم ژنتیک ......................................................................................................................................... 26

1-1 بهینه سازی مدلهای استاندارد تخمین تلاش ................................................................. 28

1-2 بهینه سازی مدل تخمین مقایسه ای .................................................................................. 30

1-3 بهینه سازی مدلهای تخمین یادگیری ماشین .................................................................. 33

1-4 بهینه سازی مدل کوکومو ...................................................................................................... 38

2- الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات ...................................................................................................... 42

2-1 بهینه سازی مدل تخمین مقایسه ای .......................................................................................... 45

2-2 بهینه سازی مدل کوکومو با تکنیکهای هوش محاسباتی ....................................................... 47

2-3 بهینه سازی مدل کوکومو ............................................................................................................ 49

3- الگوریتم کلونی مورچگان ........................................................................................................................ 53

3-1 بهینه سازی مدل کوکومو .............................................................................................................. 56

فصل3: الگوریتم جستجوی هارمونی

1- بکارگیری الگوریتم جستجوی هارمونی در بهینه سازی مدل کوکومو .................................. 58

بهینه سازی روشهای تخمین تلاش نرم افزار با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری
فهرست شکل ها

1- یک مثال استفاده از روش قضاوت کارشناس ...................................................................................... 15

2- یک مثال استفاده از شبکه عصبی ......................................................................................................... 16

3- یک مثال استفاده از روش فازی ............................................................................................................ 17

4- مراحل الگوریتم ژنتیک ........................................................................................................................... 27

5- مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و ABE .............................................................................................. 30

6- مقایسه نتایج MMRE در مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و ABE ............................ 32

7- مقایسه نتایج PRED در مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و ABE .............................. 32

8- مراحل بهینه سازی با ترکیب الگوریتم ژنتیک و روشهای یادگیری ماشین ............................. 35

9- مراحل بهینه سازی با ترکیب الگوریتم ژنتیک و مدل کوکومو .................................................... 40

10- مراحل الگوریتم بهینه سازی اردحام ذرات ...................................................................................... 44

11- مراحل بهینه سازی با ترکیب الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و مدل کوکومو ............... 51

12- مراحل الگوریتم کلونی مورچگان ........................................................................................................ 56

بهینه سازی روشهای تخمین تلاش نرم افزار با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری
فهرست جداول

1- اجزا فاکتور پیچیدگی تکنیکی در تخمین سایز نقاط عملکردی .............................................................. 9

2- عاملهای تلاش در مدل کوکومو2 ................................................................................................................... 12

3- فاکتورهای سنجش در مدل کوکومو2 ........................................................................................................... 12

4- مقایسه روشهای موجود برای تخمین ............................................................................................................ 18

5- موارد هزینه و مقادیر آنها درمدل کوکومو .................................................................................................... 21

6- فاکتورهای سنجش ومقادیر آنها در مدل کوکومو2 .................................................................................... 21

7- نتایج تخمین مدلهای استاندارد با الگوریتم ژنتیک .................................................................................... 29

8- نتایج ترکیب الگوریتم ژنتیک و روشهای یادگیری ماشین بر روی 6 مجموعه داده متداول ............. 36

9- نتایج ترکیب الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و روش مقایسه ای ......................................................47

10- نتایج ترکیب الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و روش کوکومو و تکنیکهای هوش محاسباتی ...49

11- نتایج ترکیب الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و روش کوکومو ..........................................................52

12- پارامترهای الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان و روش کوکومو .......................................................58


لینک کمکی