به سوی یک چارچوب کنترلی برای زنجیره هایی از تیم های Scrum

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن به سوی یک چارچوب کنترلی برای زنجیره هایی از تیم های Scrum :

عنوان صفحه

چکیده.................................................................................................................................................................... ...7

1- مقدمه............................................................................................................................................................... ...9

2- کارهای مرتبط................................................................................................................................................ 12

2-1- موضوعات مقیاس گذاری هنگام به کار بردن Scrum در شرکت های بزرگ................................. 13

2-2- موضوعات 3C هنگام کاربرد Scrum در شرکت های بزرگ............................................................... 15

2-3- موضوعات اتوماسیون هنگام به کار بردن Scrum در شرکت های بزرگ.......................................... 18

3- روش تحقیق.................................................................................................................................................... 19

4- موضوعات تشخیص داده شده....................................................................................................................... 24

4-1- مطالعه موردی 1: بانک خرده فروشی زنجیره کاربردی جلو به عقب............................................. 26

4-2- مطالعه موردی 2 : زنجیره کاربردی جلو به عقب ارتباطات تلفنی.................................................. 30

4-3- مطالعه موردی 3 : زنجیره کاربردی جلو به عقب بیمه................................................................... 33

5- به سوی مدل مفهومی مجتمع کننده موضوعات........................................................................................ 36

5-1- قابلیت پیش بینی...................................................................................................................................... 36

5-2- هماهنگی.................................................................................................................................................... 37

5-3- اولویت بندی.............................................................................................................................................. 38

5-4- تنظیم ....................................................................................................................................................... 40

5-5- قابلیت دید.................................................................................................................................................. 41

5-6- اتوماسیون................................................................................................................................................... 42

5-7- مدل مفهومی.............................................................................................................................................. 43

6- چگونگی ارزیابی.............................................................................................................................................. 44

7- نتیجه گیری.................................................................................................................................................... 45

به سوی یک چارچوب کنترلی برای زنجیره هایی از تیم های Scrum
فهرست منابع........................................................................................................................................................ 47


به سوی یک چارچوب کنترلی برای زنجیره هایی از تیم های Scrum
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1- دید کلی موضوعات تشخیص داده شده در هر طبقه کاری مرتبط............................................. 12

جدول 2- مقیاس انتخاب مطالعه موردی.......................................................................................................... 21

جدول 3- سوالات مصاحبه از قبل تعیین شده............................................................................................... 22

جدول 4- گروه بندی کد هر موضوع................................................................................................................. 25

جدول 5- تحلیل مطالعه مقطعی موضوعات..................................................................................................... 26


به سوی یک چارچوب کنترلی برای زنجیره هایی از تیم های Scrum
فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل 3- فرآیند کسب و کار جلو به عقب پشتیبانی شده توسط تیم های Scrum............................... ...9

شکل 2- طرح تحقیق.......................................................................................................................................... 20

شکل 3- نتیجه مدل مفهومی............................................................................................................................. 43


لینک کمکی