توازن بار در ابرهای محاسباتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن توازن بار در ابرهای محاسباتی :

چکیده

1

کلمات کلیدی

1

مقدمه

2

مقایسه با مدلهای دیگر رایانش

3

مزایای اصلی رایانش ابری

4

چالشها

5

توازن بار

9

اهمیت توازن بار

10

اهداف توازن بار

11

معیارهای الگوریتم توازن بار

11

ارایه یک راهکار توازن بار در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم تکاملی

13

ارزیابی برخی از الگوریتمهای توازن بار در محاسبات ابری

20

عاملها و استانداردهایی برای توازن بار

20

الگوریتمهای توازن بار

21

توازن بار در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم های فرا اکتشافی

27

نیازمندیهای الگوریتم

27

الگوریتم بهبود یافته توازن بار روی مراکز داده ای در محاسبات ابری

31

ارایه روش برای ایجاد توازن بار در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم خفاش

38

مطالعات پیشین

40

الگوریتم خفاش

41

نتیجه گیری

47

منابع

48


لینک کمکی