بررسی روش های کشف منابع در شبکه های گرید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی روش های کشف منابع در شبکه های گرید :

بررسی روش های کشف منابع در شبکه های گرید
فهرست مطالب

عنــوان صفحــه

چکیده ......................................................................................................................................................... 3

بررسی روش های کشف منابع در شبکه های گرید
فهرست مطالب ........................................................................................................................................... 4

بررسی روش های کشف منابع در شبکه های گرید
فهرست شکل ها ........................................................................................................................................ 7

بررسی روش های کشف منابع در شبکه های گرید
فهرست جداول .......................................................................................................................................... 8

فصل اول : مقدمه

1-1- مقدمه ای بر شبکه های گرید .....................................................................................................9

فصل دوم : کشف منابع در گرید

2-1- کشف منبع در گرید ....................................................................................................................13

2-2- مفاهیم پایه و اصطلاحات مرتبط ..............................................................................................14

2-3- مسائل مطرح در طراحی تکنیکهای کشف منبع....................................................................... 16

2-4- مکانیسمهای کشف منابع ..........................................................................................................17

2-5- انواع تکنیکهای کشف منبع ......................................................................................................18

2-5-1-تکنیکهای متمرکز....................................................................................................................20

2-5-2-تکنیکهای سلسله مراتبی .......................................................................................................20

2-5-3-تکنیکهای نظیر به نظیر............................................................................................................21

2-5-4-تکنیکهای عامل محور ............................................................................................................ 22

2-6- بررسی اجمالی مکانیسمهای متمرکز...........................................................................................24

2-7-مکانیسمهای متمرکز پر طرفدار....................................................................................................25 2-8-یک مدل کشف منابع در گرید با استفاده از فناوری P2P ............................................................26

2-9- کشف منابع مبتنی بر فناوری نظیر به نظیر بدون ساختار ...........................................................28

بررسی روش های کشف منابع در شبکه های گرید
فهرست مطالب

عنــوان صفحــه

2-10- کشف منابع مبتنی بر فناوری نظیر به نظیر ساختاریافته...........................................................28 2-11-کارهای مرتبط.............................................................................................................................29

2-12-تجمیع فناوری چند عامله در مدل کشف منابع گرید نظیر به نظیر...........................................30 2-13-مروری بر مدل گرید نظیر به نظیر...............................................................................................30 2-14- بررسی اجمالی معماری مدل گرید همرده............................................................................... 31

2-15-الگوریتم کشف منابع بر پایه چند عامله در گرید P2P .............................................................33 2-15-1-بررسی اجمالی الگوریتم مورچه ............................................................................................33

2-15-2-راهکار کشف مبتنی بر مورچه در شبکه فناوری نظیر به نظیر..............................................35 1 -15-3-استراتژی کشف منابع مبتنی بر مورچه در گرید P2P .........................................................35

بررسی روش های کشف منابع در شبکه های گرید
فهرست مطالب

عنــوان صفحــه

فصل سوم : نتیجه گیری

3-1-نتیجه گیری .......................................................................................................................................38

فصل چهارم : مراجع

4-1-مراجع.................................................................................................................................................39

بررسی روش های کشف منابع در شبکه های گرید
فهرست شکل ها

عنــوان صفحــه

شکل 1 - معماری گرید و مقایسه آن با معماری اینترنت.........................................................................11 شکل 2 – تقسیم بندی مکانیسمهای کشف منابع در سیستمهای محاسباتی گرید................................18 شکل 3 - طبقه بندی کلی تکنیکهای کشف منبع.....................................................................................19 شکل 4 - بررسی اجمالی مدل گرید نظیر به نظیر.....................................................................................31 شکل 5 - بررسی اجمالی معماری مدل گرید همرده.................................................................................32 شکل 6 – نمودار روند اجرای الگوریتم ACS..............................................................................................34

بررسی روش های کشف منابع در شبکه های گرید
فهرست جداول

عنــوان صفحــه

جدول نتایج تکنیکهای مختلف کشف منبع ..............................................................................................24


لینک کمکی