مروری بر قابلیت همکاری بین ابری Cloud interoperation

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مروری بر قابلیت همکاری بین ابری Cloud interoperation :

عنوان

صفحه

چکیده

5

بخش اول :مقدمه

6

بخش دوم :تعاریف ومدل های مختلف همکاری ابری

8

بخش سوم :دسته بندی از همکاری ابرهای Iaas

12

بخش چهارم :سه استاندارهای اصلی همکاری ابر

17

4-1 OVF

18

4-2 CDMI

20

4-3 OCCI

21

بخش پنجم :سیستم های مدیریت ابر با پشتیبانی قابلیت همکاری

24

بخش ششم :رویکرد کاربر محور

31

بخش هفتم :ارزیابی ریسک های امنیتی و مدیریت آن ها

35

7-1 مدیریت امنیت

35

7-2 تهدیدات امنیتی موجود و راه حل ها

41

نتیجه گیری

47

منابع

49

مروری بر قابلیت همکاری بین ابری Cloud interoperation
فهرست شکل ها

عنوان

صفحه

شکل 1- چشم انداز ابری

10

شکل 2- رده بندی همکاری Iaas

12

شکل 3- مدلOpenStack

26

شکل 4- مدل Euacalyptus

27

شکل 5- مدل OpenNebula

30

شکل 6- مدل Xen-Blanket

33

شکل 7- بسته SOAP

36

شکل 8- تاثیر چالش های امنیتی بر مزایای رایانش ابری

46


لینک کمکی