تست سریع الانتقال Agile Testing

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تست سریع الانتقال Agile Testing :

چکیده...............................................................................................................................5 مقدمه....................................................................................................................................... 6

بیانیه چابک...............................................................................................................................7

مدلهای فرآیندهای چابک..........................................................................................................7

مدل آبشاری............................................................................................................................11

مدل V.....................................................................................................................................11

مدل افزایش.............................................................................................................................12

مدل prototyping..............................................................................................................12

مدل حلزونی............................................................................................................................12

روش توسعه چابک.................................................................................................................12

اصول چابک..........................................................................................................................13

ضرورت توسعه چابک........................................................................................................... 15

شش دلیل اصلی شکست پروژه های نرم افزاری......................................................................15

هزینه تغییرات .............................................................. ..........................................................16

تست نرم افزار.............................................................. ...........................................................16

استراتژی تست نرم افزار.............................................................. ............................................17

انواع تست .............................................................. ..............................................................19

توسعه تطبیقی نرم افزار.............................................................................................................20

انگیزه برای مدل فرآیند تطبیقی.................................................................................................23

مدل فرآیند تطبیقی برای توسعه چابک.....................................................................................23

ویژگی های مدل فرآیند...........................................................................................................24

فرآیندهای مهندسی نرم افزار برای توسعه تطبیقی......................................................................25

تجدید نظر در چرخه زندگی سیستم........................................................................................28

فرآیندها برای خودتطبیقی سیستم های نرم افزاری....................................................................30

نیاز دوباره در مورد فرآیند نرم افزار.........................................................................................31

سیستم نرم افزارمهندسی خودتطبیقی با حمایت مؤثر از فرآیندها................................................32

مدل سازی فرآیندها برای سیستمهای نرم افزار خودتطبیقی........................................................33

مدل سازی فرآیند بر اساسspem ..........................................................................................34

چالش های مهندسی.................................................................................................................36

کارمرتبط.................................................................................................................................37

مقابسه چند متدولوژی.............................................................................................................40

معرفی یک تست......................................................................................................................40

منابع........................................................................................................................................59


لینک کمکی