نرم افزار WEKA ؛ Weka: a Data mining Software

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نرم افزار WEKA ؛ Weka: a Data mining Software :

نرم افزار WEKA ؛ Weka: a Data mining Software
فهرست مطالب

چکیده................................................................................................................................................................. ............

مقدمه................................................................................................................................................................ ..............1

استفاده از خط سیستم فرمان.......................................................................................................................... ..........2

استفاده از خط فرمان weka......................................................................................................................................2

استفاده از واسط کاربری weka.................................................................................................................................3

استفاده از wekaدر برنامه های دیگر............................................................................................................ ..........4

پنجره اصلی weka.......................................................................................................................................................5

قسمت های اصلی weka............................................................................................................................................6

Explorer.......................................................................................................................................................... ...........7

برگه Classify..............................................................................................................................................................8

مثالی از Classifier...................................................................................................................................................9

نمایش درخت تصمیم................................................................................................................................................10

برگه Cluster............................................................................................................................................................11

برگه Associate......................................................................................................................................................30

برگه Visualize.......................................................................................................................................................33

شروع نرم افزار وکا....................................................................................................................................................34

باز کردن یک دیتا ست............................................................................................................................................34

تبدیل value به اسمی ........................................................................................................................................35

تقسیم مجموعه داده...............................................................................................................................................35

مدل آموزشی............................................................................................................................................................36

قواعد انجمنی............................................................................................................................................................37

فصل سوم داده کاوی با نرم افزار وکا...................................................................................................................38

واسط Explorer ............................................................................................................................................... 39

زبانه Preprocess.............................................................................................................................................40

به کارگیری فیلترها .................................................................................................................................................41

فصل چهارم................................................................................................................................................................41

Classify................................................................................................................................................................43

پانل classify.......................................................................................................................................................49

Associate........................................................................................................................................................43

نتیجه گیری........................................................................................................................................................... 54

منابع........................................................................................................................................................................55

نرم افزار WEKA ؛ Weka: a Data mining Software
فهرست شکل ها

شکل 1 سه خوشه بندی......................................................................................................................................7

شکل2.پنجره وکا در حالت عادی.......................................................................................................................9

شکل3.پنجره وکا در حالت والد و فرزندی.....................................................................................................10

شکل 4. ورود اطلاعات در.Exce....................................................................................................................14

شکل 5. اطلاعات فایلweather.csv در ویرایشگر متنی........................................................................15

شکل 6. پنچره Explorer................................................................................................................................16

شکل 6 Preprocess .......................................................................................................................................19

شکل 8. نحوه توزیع کلیه خصیصه ها براساس متغیر play....................................................................21

شکل 9. برگه .Classify...................................................................................................................................22

شکل 10. خروجی .Classifie.......................................................................................................................27

شکل 11 . منوی کلیک راست برای گزینه های موجود در سابقه اجرایی...........................................28

تصویر 12. درخت تصمیم ایجاد شده براساس الگوریتم J48..................................................................29

تصویر 13 . نمودار .Visualize Classifier erro.......................................................................................30

تصویر 15. نمای کلی برگه.Associate........................................................................................................30

تصویر 16 . نمای کلی برگه Visualize.......................................................................................................31

شکل17 صفحه ورود...........................................................................................................................................33

شکل18.باز کردن یک دیتا ست........................................................................................................................34

شکل 19..................................................................................................................................................................35

شکل 20 تقسیم دیتا ست..................................................................................................................................34

شکل 21 مدل آموزشی......................................................................................................................................35

شکل22مدل آموزشی.........................................................................................................................................36

شکل23 مدل آموزشی........................................................................................................................................36

شکل24 قواعد انجمنی.........

لینک کمکی