داده کاوی در وب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن داده کاوی در وب :

داده کاوی در وب
فهرست مطالب

فصل اول : داده کاوی و وب.. 3

مقدمه4

طبقه بندی Web mining5

داده کاوی و visualization در اینترنت.. 7

کاوش الگو8

وب کاوی در E-Commerce. 9

فصل دوم : پردازشها و تکنیکهایweb data mining. 11

مقدمه11

مراحل Data mining16

مراحل جستجو17

پردازش روی نتایج.. 18

جنبه های واسط کاربر. 19

خروجیهای data mining web:21

پیاده سازیهای data mining web:23

فصل سوم : کاوش پایگاه داده های وب.. 29

مقدمه30

جستجو در پایگاه دادهها در وب.. 30

داده کاوی شیئی – رابطهای.. 31

اشتراک داده در مقابل داده کاوی در وب.. 31

کاوش پایگاههای داده نیمه ساختیافته. 32

کاوش و سپس ادغام. 33

Web mining و Meta data. 34

کاوش متادیتا35

انبار و کاوش35

متادیتا برای کاوش چند رسانهای.. 36

متا دیتا برای web mining36

کاوش پایگاه دادههای توزیع شده, ناهمگن , وراثتی و متحد در وب37

ماژولهایی از DP برای داده کاوی.. 37

داده کاوی روی پایگاه داده توزیع شده 38

کاوش و سپس اجتماع. 38

کاوش interoperating و مخزن. 39

همکاری میان عاملهای کاوش.. 39

واسط برای مجتمع سازی.. 40

معماریها وweb data mining41

ماژولهای داده کاوی مثل اشیا . 41

فصل چهارم : بازیابی اطلاعات و داده کاوی در وب.. 44

مقدمه45

موتورهای جستجوگر. 46

ماژولهای موتورهای جستجو. 46

web data mining برای موتورهای جستجو. 47

پویش داده های چند گانه وب.. 48

کاوش متن49

کاوش مستقیم روی دادههای غیرساخت یافته. 50

کاوش تصویر51

کاوش ویدئو52

کاوشAudio :53

کاوش مستقیم داده با فرمت صدا 53

کاوش نوع داده ی چند رسانه ای.. 54

سیستم سوال/جواب و داده کاوی وب.. 54

زبانهایMark up و داده کاوی وب55

خلاصه56

فصل پنجم : مدیریت اطلاعات و داده کاوی وب.. 57

مقدمه58

همکاری بین عاملهای کاوش58

مدیریت دانشها و داده کاوی وب.. 59

مدیریت دانش و داده کاوی وب.. 60

محاسبات بیسیم و داده کاوی وب61

کیفیت سرویس و داده کاوی وب62

اجتماع سرویسهای وب و داده کاوی.. 63

فصل ششم : کاوش الگوهای کاربردی و ساختار روی وب.. 64

مقدمه65

تحلیل الگوهای کاربردی و روندهای پیشبینی.. 65

خروجیها و تکنیکهای web usage mining: 66

web mining برای e-commerce. 75

کاوش ساختار روی وب.. 76

بازبینی web structure mining76

جمع بندی و نتیجه گیری.. 77

گرافیک سه بعدی چیست ؟. 79

کارت گرافیک سه بعدی.. 80

کارت گرافیک سه بعدی.. 83

نتیجه گیری90

مراجع91


لینک کمکی