داده كاوی با استفاده از نرم افزار WEKA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن داده کاوی با استفاده از نرم افزار WEKA :

داده کاوی با استفاده از نرم افزار WEKA
فهرست مطالب

مقدمه 4

معرفه نرم افزار weka 5

روش استفاده از weka 8

واسط های weka 9

واسط Explorer 11

Preprocess 14

Classify 24

Cluster 34

Associate 42

نتیجه گیری 48


لینک کمکی