ارائه انواع الگوریتم ها و عملگرهای جدیدبرای الگوریتم جستجوی گرانشی و کاربرد ان در شبکه بی سیم مش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه انواع الگوریتم ها و عملگرهای جدیدبرای الگوریتم جستجوی گرانشی و کاربرد ان در شبکه بی سیم مش :

ارائه انواع الگوریتم ها و عملگرهای جدیدبرای الگوریتم جستجوی گرانشی و کاربرد ان در شبکه بی سیم مش
فهرست

مقدمه..................................................................................................................................6

الگوریتمهای جستجوی ابتکاری........................................................................................7

انواع عمل کردها.................................................................. ..............................................7

شبکه بی سیم مش.............................................................................................................8

الگوریتم های فرا ابتکاری بر پایه تکامل...........................................................................9

الگوریتم وراثتی..................................................................................................................10

مفاهیم پایه الگوریتم وراثتی.............................................................................................10

الگوریتم وراثتی حقیقی.....................................................................................................11

الگوریتم فرا ابتکاری بر پایه هوش جمعی.........................................................................12

الگوریتم بهینه سازی جمعیت ذرات (pso)......................................................................12

الگوریتم جستجوی گرانشی..............................................................................................13

نیروی گرانش......................................................................................................................13

شرح الگوریتم جستجوی گرانشی ....................................................................................14

تشکیل سیستم وضع قوانین وتنظیم پارامترها................................................................14

گذر زمان حرکت اجرام و به روز رسانی پارامترها.............................................................15

الگوریتم جستجوی گرانشی باینری...................................................................................16

مروری بر الگوریتم های پیوندی.........................................................................................16

کاوش و بهره گیری..............................................................................................................17

چهار گروه الگوریتم پیوندی از دیدگاه سلسه مراتبی.......................................................18

الگوریتمهای پیوندی در طبقه هموار..................................................................................19

عملگرها و بهبودهای ارائه شده برای الگوریتم گرانشی....................................................19

الگوریتم گرانشی با عملگر فرو پاشی.................................................................................20

الگوریتم گرانشی با عملگر وفقی تصادفی.........................................................................20

الگوریتم گرانشی بر پایه PSO...........................................................................................20

مدل پیوند ی GSA با شبکه عصبیMLP..........................................................................21

شبکه های بی سیم ............................................................................................................21

اشنایی با شبکه مش..........................................................................................................23

ساختار شبکه.....................................................................................................................23

WMNبه عنوان یک شبکه زیر ساخت ...........................................................................24

WMNکاربران...................................................................................................................24

ترکیبی...............................................................................................................................25

شبکه های بی سیم چند پرشی........................................................................................26

پشتیبانی از شبکه های اقتضایی و قابلیت خود ترمیمی خود شکل دهی و خود سازماندهی.26

قابلیت حرکت و محدودیت مصرف میتوان در انواع گره ها مش وبهره وری از رادیوها ی چند گانه...26

قابلیت تطبیق با شبکه های بی سیم موجود...................................................................26

کاربردهای WMN............................................................................................................26

شبکه خانگی باند وسیع...................................................................................................27

شبکه کردن اجتماعات و همسایگی ها .........................................................................28

شبکه کردن شرکتهای تجاری.........................................................................................28

شبکه های شهری......................................................................................................29

بهینه سازی در شبکه مش........................................................................................29

مساله تخصیص کانال برای شبکه های بی سیم با رادیو های .................................29

طرح تخصیص کانال پویا...........................................................................................30

طرح تخصیص کانال ترکیبی.....................................................................................30

الگوریتمهای پیشنهادی............................................................................................31

فضا –زمان.................................................................................................................31

تئوری نسبیت عام.....................................................................................................31

تعریف فضا- زمان......................................................................................................32

اصول نسبیت عام......................................................................................................32

تانسورها.....................................................................................................................32

پیاده سازی الگوریتم.................................................................................................33

عملگر سیاهچاله........................................................................................................33

پیاده سازی عملگر سیاهچاله....................................................................................33

عملگر برنامه گسسته محلی......................................................................................34

پیاده سازی الگوریتم..................................................................................................34

ازمایش ونتایج............................................................................................................34

توابع محک استاندارد................................................................................................34

مقایسه الگوریتم های GSA_BHوGSA....................................................................36

مقایسه الگوریتم های GSA_BHوGSA_Disruption............................................36

مقایسه الگوریتم های GSA_BHبا GSA_ASSوGSA_Kepler..............................36

طراحی فیلترهای دیجیتال........................................................................................37

نتایج ازمایش های الگوریتم برنامه گسسته محلی LDPبرروی شبکه مش.............37

مدل شبکه..................................................................................................................37

مدل تداخلی...............................................................................................................38

تخصیص کانال............................................................................................................38

ارزیابی عملکرد الگوریتم ها......................................................................................38

جمع بندی...................................................................................................................40

منابع............................................................................................................................41


لینک کمکی