الگوریتم تشخیص دست خط ( پردازش تصویر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن الگوریتم تشخیص دست خط ( پردازش تصویر) :

چکیده: 2

مقدمه5

انواع سیستمهای تشخیص کاراکتر دست خط.. 1

سیستم های تشخیص کاراکتر. 1

سیستم هایoff-line. 1

سیستمهای on-line. 2

مقایسه سیستم های تشخیصoff line-on line. 3

تاریخچه سیستم های تشخیص کاراکتر. 4

روش های تشخیص الگو. 6

روشهای آماری تشخیص الگو. 6

روشهای ساختاری تشخیص الگو. 7

کاربرد شبکههای عصبی در تشخیص الگو. 9

کاربرد های سیستم های تشخیص کارکتر. 10

یک روش موثر فازی برای بازشناسی حروف دست‎نویس... 11

شبکه عصبی LVQ14

حذف نقاط تنها17

پیاده سازی و اجرا 18

آزمایش یک کاراکتر. 19

بیان ویژگی های حروف زبان فارسی22

ویژگیهای قالبی (الگو): 23

تعداد بخشها23

جایگاه بخشها24

نوع بخشها (شناسایی بخشها) 25

نقاط25

سرکج26

ویژگیهای آماری27

ناحیهبندی27

نسبت ارتفاع به پهنا 28

تکنیکهایی جهت استخراج ویژگیها 29

تشخیص جایگاه بخشها 30

محور مختصات برای تشخیص جهتها 32

پردازش تصویر35

انواع پردازش تصویر. 41

تصاویر رقومی(دیجیتالی) 44

نتیجه گیری49

منابع50


لینک کمکی