بررسی مدل های تکرار داده در سیستم های پایگاهی توزیع شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی مدل های تکرار داده در سیستم های پایگاهی توزیع شده :

فصل اول

1- سیستم توزیع شده

1-1- انواع سیستم های توزیع شده

1-1-2- سیستمهای اطلاعاتی توزیع شده

1-1-3- سیستم تعبیه شده/فراگیر توزیع شده

1-2- مدلهایی برای تبادل داده در سیسستم های توزیع شده

1-3- معماری سیستم های توزع شده

1-3-1- معمارهای چندپردازندای

1-3-2- معمارهای مشتری-کارگزار

1-3-3- معمارهای شی توزع شده

1-4 قانونهایی برای سیستمهای توزیع شده

1-5- سیستم عامل های توزیع شده و بی درنگ..

فصل دوم

2- پایگاه داده توزیع شده

2-1- مزایا و معایب سیستم پایگاهی توزیع شده

2-2- انواع ذخیره سازی در سیستم توزیع شده

2-2-1- replication

2-2-1-1- Replication model در سیستم های توزیع شده

2-2-1-2-Active replicetion.

2-2-2-3 Passive replication.

2-2-2- Fragmentation

2-3- انتقال اطلاعات از طریق انتشار

2-4- عامل انتشار

2-5- انواع انتشار

2-5-1- Snapshot Replication

2-5-2- Transactional Replication.

2-5-3- Merge Replication

2-6- انواع توپولوژی انتشار

2-6-1- منتشر کننده مرکزی

2-6-2- مشترک مرکزی

2-6-3- منتشر کننده مرکزی همراه با یک توزیع کننده از راه دور

2-6-4- توپولوژی منتشر کننده مرکزی

2-6-5- توپولوژی دو طرفه

نتجه گری

بررسی مدل های تکرار داده در سیستم های پایگاهی توزیع شده
فهرست منابع و مآخذ.


لینک کمکی