بررسی روشهای کنترل مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی روشهای کنترل مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم :

بررسی روشهای کنترل مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم
فهرست مطالب

عنــوان

چکیده ......................................................................................................................................................... 3

بررسی روشهای کنترل مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم
فهرست مطالب............................................................................................................................................. 4

فصل اول : مقدمه

1-1- مقدمه ای بر شبکه های سنسور بیسیم ......................................................................................8

1-2- دلیل استفاده از شبکه های حسگر..............................................................................................9

1-3- تاریخچه شبکه‌ های حسگر بیسیم...............................................................................................9

1-4- تعریف جدیدی از شبکه‌های حسگر بیسیم............................................................................ 14

1-5- موارد استفاده از شبکه‌ های حسگر بیسیم................................................................................16

1-5-1- ایجاد و کنترل امنیت.................................................................................................16

1-5-2- محیط پیرامون و موجودات زنده................................................................................16

1-5-3- صنایع..........................................................................................................................17

1-5-4- کنترل ترافیک............................................................................................................17

1-6- چالشهای موجود در شبکه‌های حسگر بیسیم..........................................................................18

1-7- مفاهیم قابل توجه در شبکه‌های حسگر بیسیم.........................................................................21

1-7-1- گلوگاههای سخت افزاری............................................................................................21

1-7-2- توپولوژی. ....................................................................................................................21

1-7-3- قابلیت اطمینان...........................................................................................................22

1-7-4- مقیاس پذیری..............................................................................................................22

1-7-5- قیمت تمام شده............................................................................................................22

1-7-6- شرایط محیطی..............................................................................................................22

بررسی روشهای کنترل مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم
فهرست مطالب

عنــوان صفحــه

1-7-7- رسانه ارتباطی. ..........................................................................................................23

1-7-8- توان مصرفی گره‌ها.....................................................................................................23

1-7-9- افزایش طول عمر شبکه............................................................................................23

1-7-10- امنیت.........................................................................................................................24

1-7-11- عوامل غیر قابل پیش بینی........................................................................................25

فصل دوم : عوامل موثر بر تلورانس مصرف انرژی با استفاده از مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم

2-1- بخش اول : کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم

بوسیله الگوریتم مسیر یابی ترکیبی...........................................................................................................26

2-1-1- مقدمه ای بر مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم..................................................26

2-1-2- ساختار کلی شبکه های حسگر بی سیم و انتقال داده به سینک.................................28

2-1-3- الگوریتم های مسیریابی چند پرشه در شبکه های حسگر بیسیم...............................29

2-1-4- دسته بندی پروتکل های مسیریابی..............................................................................29

2-1-4-1- پروتکل های بر پایه موقعیت..............................................................................30

2-1-4-2- پروتکل های مسیریابی آگاه از کیفیت سرویس و جریان های ترافیکی.........30 2-1-4-3- پروتکل های مسیریابی داده محور.........................................................................................31

2-1-4-4- پروتکل های مسیریابی آگاه از انرژی. .............................................................32

2-1-4-5- پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی............................................................34

2-1-4-5-1- الگوریتم LEACH..................................................................34

2-1-6- مشکل حفره در شبکه های حسگر بیسیم.......................................................................37

2-1-7- الگوریتم مسیریابی چند پرشه ترکیبی.............................................................................39

بررسی روشهای کنترل مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم
فهرست مطالب

عنــوان صفحــه

2-1-7-1- مسیریابی خارج ناحی حفره..............................................................................39

2-1-7-2- مسیریابی در ناحیه حفره.................................................................................40

2-1-7-2-1- آنالیز مصرف انرژی در ناحی حفره................................................................40

2-1-8- ارزیابی کارایی....................................................................................................................43

2-1-8-1- محتویات آزمایش................................................................................................43

2-1-8-2- مقایسه کارایی....................................................................................................44

2-1-8-3- در نظر گرفتن موقعیت مرز ترکیب.....................................................................46

2-1-9- نتیجه گیری.......................................................................................................................48

2-2- بخش دوم : افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم به وسیله مکان یابی بهینه سر خوشه ها با الگوریتم رقابت استعماری........................................................................................................................49

2-2-1- مقدمه ای بر خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم.......................................................49

2-2-2- خوشه بندی گره ها...........................................................................................................50

2-2-3- الگوریتم رقابت استعماری...............................................................................................51

2-2-4- الگوریتم CICA.................................................................................................................52

2-2-4-1- فاصله گره های حسگر از سرخوشه ها.............................................................52

2-2-4-2- فاصله گره ها تا ایستگاه اصلی..........................................................................52

2-2-4-3- میزان انرژی باقیمانده در گره های حسگر.......................................................52

2-2-5- نتایج شبیه سازی.............................................................................................................52

2-2-5-1- مقادیر پارامترهای مشترک شبیه سازی...........................................................53

2-2-5-2- مقادیر پارامترهای سناریوی اول.......................................................................53

2-2-5-3- مقادیر پارامترهای سناریوی دوم......................................................................53

2-2-5-4- مقادیر پارامترهای سناریوی سوم....................................................................54

بررسی روشهای کنترل مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم
فهرست مطالب

عنــوان صفحــه

2-2-5-5- نمودارهای شبیه سازی سناریوی اول..................................................54

2-2-5-5-1- مقایسه تعداد گره های زنده.............................................................54

2-2-5-5-2- مقایسه میانگین مصرف انرژی هر گره............................................55

2-2-5-5-3- مقایسه مجموع مصرف انرژی همه گره ها........................................56

2-2-5-6- نمودارهای شبیه سازی سناریوی دوم..............................................................57

2-2-5-6-1- مقایسه تعداد گره های زنده.............................................................57

2-2-5-6-2- مقایسه میانگین مصرف انرژی هر گره............................................58

2-2-5-6-3- مقایسه مجموع مصرف انرژی همه گره ها........................................59

2-2-5-6-4- مقایسه تعداد گره های زنده.............................................................60

2-2-5-6-5- مقایسه میانگین مصرف انرژی هر گره..............................................61

2-2-5-6-6- مقایسه مجموع مصرف انرژی همه گره ها........................................62

فصل سوم : نتیجه گیری

3-1- ایجاد خوشه های متوازن.................................................................................................................63

3-2- تصادفی نبودن انتخاب سرخوشه ها...............................................................................................63

3-3- انتخاب سرخوشه هایی با انرژی بیشتر...........................................................................................64

فصل چهارم : مراجع

4-1 مراجع..................................................................................................................................................65


لینک کمکی