مقاله وضع تغذيه کودکان صفر تا 36 ماهه در مراکز بهداشتي -و درماني شهر زابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله وضع تغذيه کودکان صفر تا 36 ماهه در مراکز بهداشتي -و درماني شهر زابل :

در مطالعه حاضر وضع تغذیه 600 کودک از 553 مادر مراجعه کننده به پنج مرکز بهداشتی درمانی شهر زابل که دستکم یک کودک صفر تا 36 ماهه داشتند در شهریور و مهرماه سال 1368 بر اساس طبقه بندیهای تغذیه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس طبقه بندیهای گومز (وزن بایسته اسن) و واترلو (قد سن و وزن بایسته , قد) به ترتیب 59/2 , 47 و 28/2 درصد از کل کودکان مبتلا به سو تغذیه را شامل می شود. میانگین مدت شیردهی مادران 15 ماه بود. بین سنی که کودکان به طور کامل از شیر مادر گرفته شدند و وضعیت تغذیه آنان (وزن بایسته است و قداسن) ارتباط معنی داری به ترتیب 0/001>P و 0/008 =P مشاهده شد؛ به طوری که با افزایش مدت شیردهی از پستان, کودکان بیشتری مبتلا به سو تغذیه شدند.

لینک کمکی