مقاله گزارش يک مورد آدنوئيد سيستيک سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گزارش يک مورد آدنوئيد سيستيک سرطان پستان :

آدنوئید سیستیک سرطان پستان تومور بسیار نادری است. اولین بار شش مورد آن در سال 1966 در مایوکلینیک (Mayo Clinic) توسط گالووی و کلاگت ( Galleway& Clagent ) شرح داده شد. در سال 1982, صد مورد آن در دنیا گزارش شد. تومور مذکور در مناطق دیگر بدن مانند غدد بزاقی, برونش, سرویکس و غدد بارتولن نیز دیده می شود. این تومور در صورتی که در پستان باشد. پیش آگهی خوبی دارد. در این نوشتار یک مورد از این تومور که در سال 1366 در بخش آسیب شناسی بیمارستان بوعلی تشخیص داده شد, گزارش می شود.

لینک کمکی