مقایسه دقت روشهای مدل سازی آشفتگی k-ε و RSM در جریان گذر صوتی اطراف ایرفویل ARE2822

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقایسه دقت روشهای مدل سازی آشفتگی k-ε و RSM در جریان گذر صوتی اطراف ایرفویل ARE2822 :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 9

در این مقاله به منظور بررسی دقت دو روش مدل سازیآشفتگی k- و RSM در استخراج ضرایب آیرودینامیکی در جریان گذر صوتی, جریان اطراف ایرفویل ARE2822 در عدد ماخ 0/734,عدد رینولدز 6/5 میلیون و زاویه حمله 2/79 درجه مدل سازیعددی شده است. در ابتدا مطالعه عدم وابستگی جواب ها به شبکهانجام شده و در ادامه با انتخاب شبکه مناسب, جریان با دو روشمدل سازی آشفتگی حول ایرفویل فوق حل شده است. با مقایسهنتایج بدست آمده برای توزیع ضریب فشار, ضریب برآ و پسا به این نتیجه می توان رسید که دقت روش مدل 5 معادله ای RSM در مقایسه با روش دو معادله ای k- بهتر و مطلوبتر است.

لینک کمکی