بررسي رابطه بين دوگانگي وظيفه مدير عامل و تمرکز مالکيت بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه بين دوگانگي وظيفه مدير عامل و تمرکز مالکيت بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

تیوری نمایندگی بیان میدارد که شرکتها زمانی بهتر اداره و نظارت میشوند که دارای تمرکز مالکیت باشند, زیرا سهامداران عمده دارای انگیزه و توانایی کافی برای نظارت مدیر و افزایش کارایی شرکت هستند. تضاد منافع زمانی پیش میآید که منافع مدیران و مالکان در یک راستا نباشند )منتقمی, 1393 (. هدف این مقاله بررسی رابطه بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و تمرکز مالکیت بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پس از مشخص شدن جامعه آماری, با توجه به محدودیت های اعمال شده 117 شرکت برای آن انتخاب شد. لذا تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش برای دوره زمانی 1390 الی 1395 انتخاب شدند. پس از انجام تجزیه و تحلیل مورد نیاز با نرم افزار نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل وجود دارد و تمرکز مالکیت بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

لینک کمکی