بررسي رابطه بين اندازه هيات مديره و استقلال مديران بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه بين اندازه هيات مديره و استقلال مديران بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 14

موسسههای اقتصادی عموما بخشی از داراییهای خود را به صورت موجودیهای نقدی نگهداری مینمایند و تعیین اینکه چه میزانی از داراییها باید به صورت وجه نقد نگه داشته شود, از تصمیمات مهمی است که مدیریت واحد تجاری اخذ میکند )فروغی و همکاران, 1395 (. ایجاد استانداردها و محدودیتهای هدفمند جهت هدایت و کنترل موسسات واسطهگر مالی به نحوی که بتواند حافظ منافع تمام ذینفعان گردد, باعث کاهش هزینهها و ریسک شده و منافع ایشان را حفظ خواهد نمود. هدف این مقاله بررسی اندازه هیات مدیره و استقلال مدیران و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پس از مشخص شدن جامعه آماری, با توجه به محدودیت های اعمال شده 117 شرکت برای آن انتخاب شد. لذا تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش برای دوره زمانی 1390 الی 1395 انتخاب شدند. پس از انجام تجزیه و تحلیل مورد نیاز با نرم افزار نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین اندازه هیات مدیره و استقلال مدیران و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

لینک کمکی