بررسي رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعي بر سطح تحمل اجتماعي دانش اموزان پايه نهم مقطع متوسطه اول شهررامسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعي بر سطح تحمل اجتماعي دانش اموزان پايه نهم مقطع متوسطه اول شهررامسر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

هدف این پژوهش شناخت رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی بر سطح تحمل اجتماعی دانش اموزان پایه نهم مقطع متوسطه اول شهر رامسر است . نظریه های مورد استفاده بعنوان چارچوب نظری عبارتند از : تیوری شبکه اجتماعی مسعود چلبی,تیوری مقاومت در تعلیم و تربیت, تیوری سرمایه اجتماعی اینگلهارت, تیوری تساهل کینگ و تیوری تحمل اجتماعی آقا بخشی. نمونه مورد مطالعه نود نفر دانش اموز در نظر گرفته شده است. در پژوهش حاضر از روش تحقیق پیمایش استفاده شده و داده های مورد نظر از روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه(محقق ساخته)جمع آوری شده است.پاسخگویان مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و برای آزمون روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوای صوری و برای پایایی از ازمون الفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های پژوهش با استفاده از جداول توصیفی و آزمون آماری پیرسون در نرم افزار spssمحاسبه شده است.متغیر مستقل در این تحقیق, سرمایه اجتماعی است که شامل اعتماد اجتماعی,مشارکت اجتماعی و شبکه روابط اجتماعی است و متغیر وابسته در این پژوهش سطح تحمل اجتماعی دانش اموزان بوده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی دانش اموزان با سطح تحمل اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی