بررسي تاثير بازارگرايي بر سطح ارتباطي و موفقيت تجاري شرکت هاي صادر کننده ايراني(مورد مطالعه: شرکت پاکشو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير بازارگرايي بر سطح ارتباطي و موفقيت تجاري شرکت هاي صادر کننده ايراني(مورد مطالعه: شرکت پاکشو) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

گرایش به سوی بازار و توجه به نقش مشتریان به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی سازمان, یکی از ارکان موفقیت سازمانها است. بازارگرایی به سازمانها اجازه می دهد, برای هماهنگ کردن سازمانها با محیط عملیاتی عمومی, به تغییرات راهبردی پاسخ دهند و عملکرد آنها را تحت تاثیر قرارمی دهد. توجه به اینکه در زمینه جنبه های بازارگرایی و ارتباطات در تجارت بین الملل و تاثیر آنها بر عملکرد صادراتی تا به امروز مطالعات تجربی کمی در کشور صورت گرفته است, این پژوهش در پی آن است که جنبه های مختلف این متغیرها را مورد بررسی قرار داده و رابطه متغابل این متغیرها را مورد تحلیل قرار دهد. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی بازارگرایی بر سطح ارتباطی و موفقیت تجاری شرکت های صادرکننده ایرانی بوده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کارشناسان فروش و بازاریابی و مدیران میانی شرکت پاکشو شهر تهران بوده که باتوجه به فرمول کوکران برای جامعه نمونه محدود از 98 نفر از آنها عمل نمونه گیری انجام گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر این موضوع بوده است که که از میان متغیرهای مورد بررسی, اثرگذاری بازارگرایی صادرکنندگان بر کاهش وابستگی آنها به توزیع کنندگان خارجی, بیشتر از سایر متغیرها بوده است.

لینک کمکی