بررسي رابطه بين رهبري تحول گرا و سرمايه فکري کارکنان بر عملکرد موسسه مالي اعتباري توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه بين رهبري تحول گرا و سرمايه فکري کارکنان بر عملکرد موسسه مالي اعتباري توسعه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 29

با توجه به نقش و کارکرد رهبری تحول گرا و سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها و بهبود عملکرد آنها این تحقیق در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که آیا بین رهبری تحول گرا و سرمایه فکری و ابعاد آن با عملکردموسسه مالی اعتباری توسعه تهران رابطه معناداری وجود دارد جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق مدیران و کارکنان موسسه مالی اعتباری توسعه تهران می باشند که تعداد آنها 270 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه آماری 163 نفر تعیین شده است که بصورت تصادفی ساده انتخاب خواهند شد و به این تعداد پرسشنامه توزیع می شود. در این پژوهش از روش دو مرحله ای معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شده است. در این پژوهش در گام اول از تحلیل عاملی تاییدی و در گام دوم از تحلیل مسیر برای تحلیل روابط بین سازه ها بهره برده شده است, مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 907/0 شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیرهای رهبری تحول گرا و سرمایه فکری توانسته اند 90 درصد از تغییرات عملکرد سازمان را پیش بینی کنند.

لینک کمکی