چشمه هاي نوترون فوق سرد: آهنگ توليد نوترون فوق سرد در مبدل دوتريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن چشمه هاي نوترون فوق سرد: آهنگ توليد نوترون فوق سرد در مبدل دوتريم :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 8

برای محاسبه مقدار بهینه آهنگ تولید نوترون فوقسرد چشمه فوقسرد, مدل جدیدی ارایه شده است. بخش اصلی چشمه فوقسرد, مبدل نوترون سرد میباشد. در این مقاله, ما چشمه ای را مطالعه مینماییم که دارای کند کننده آب سنگین (D2 O) , مبدل دوتریم جامد ( (sD2 , باریکه پروتون MeV 095 و هدف تلاشی (ترکیبی از سرب, آبسنگین و زیرکونیوم) میباشد . به منظور تعیین کمیتها, معادله انتقال نوترون در برنامه MATLAB نوشته شده و با کد شبیهسازی MCNPX ترکیب شده است. معادله انتقال نوترون در مختصات استوانهای در سراسر مبدلsD2 به کمک شار CN (حاصل از شبیهسازی) حل شده است . با بارگذاری یک پوسته استوانهای با جنسهای مختلف اطراف ظرف مبدل, مقادیر مختلفی برای چگالی و آهنگ تولید نوترون فوقسرد به دست آمدهاند. نتایج حاصل از چگالی و میزان تولید نوترون فوقسرد و مقایسه آنان با نتایج قبلی, نشان میدهد که روش حاضر از قابلیت خوبی برای بهینهسازی پارامترهای چشمه برخوردار است.

لینک کمکی