طراحي و شبيه سازي فشارسنج و شتاب سنج مبتني بر مدارات مجتمع نوري با استفاده از اثر فوتوالاستيسيته ليتيوم نيوبات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي و شبيه سازي فشارسنج و شتاب سنج مبتني بر مدارات مجتمع نوري با استفاده از اثر فوتوالاستيسيته ليتيوم نيوبات :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 12

در این مقاله فشارسنج و شتابسنج نوری جدیدی مبتنی بر ادوات میکروالکترواپتومکانیک با استفاده از تداخلسنج ماخ- زندر مجتمع در دریچه لیتیوم نیوبات طراحی شده است. در این حسگر با اعمال فشار و شتاب, دریچه دچار کرنش میشود و به علت اثر فوتوالاستیس یته تغییرات ضریب شکست در موجبر نوری واقع در دریچه ایجاد میشود. تغییر ضریب شکست, باعث ت اخیر فاز نور منتشر شده در موجبر گردیده و این تغییر فاز توسط تداخلسنج ماخ- زندر, به تغییرات شدت نور تبدیل میشود, برای محاسبه تنش ایجاد شده در دریچه از نرمافزار 5/41 ANSYS استفاده شد و حساسیت فشارسنج و شتابسنج طراحی شده به ترتیب (rad/Pa)4-01×33/2 و (rad.s2/m)5-01×61/2به دست آمد.

لینک کمکی