عبور امواج الکترومغناطيسي از يک پلاسماي ابرچگال با نمودارضريب گذردهي الکتريکي سهموي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عبور امواج الکترومغناطيسي از يک پلاسماي ابرچگال با نمودارضريب گذردهي الکتريکي سهموي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 9

در این مقاله به مطالعه نظری عبور موج الکترومغناطیسی از یک لایه پلاسمای سرد ابرچگال ناهمگن پرداخته شده است. فرض شده که لایه پلاسما در داخل خلا غوطهور است و چگالی پلاسما به شکل سهموی میباشد. در این حالت, ضری ب گذردهی الکتریکی پلاسما به طور تدریجی و سهموی کاهش مییابد, و منفی شده و سپس دوباره مثبت میشود. در اینجا نشان داده شده که این ساختار چگونه موجب تسهیل عبور موج الکترومغناطیسی برای طیف وسیعی از زاویه فرودی, میشود. بدین منظور مد عادی و فرود مایل موج الکترومغناطیسی در نظر گرفته شده است. دامنه موج عبوری و انعکاسی به صورت تحلیلی محاسبه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. وابستگی ضریب گذار کل ساختار به پارامترهای تاثیرگذار مسیله مورد ارزیابی قرار گرفته است.

لینک کمکی