تاثير سياست هاي مالي، محدوديت مالي و تامين مالي خارجي بر ارزش گذاري بازار وجه نقد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير سياست هاي مالي, محدوديت مالي و تامين مالي خارجي بر ارزش گذاري بازار وجه نقد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 20

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های مالی (شامل تصمیمات نگهداشت وجه نقد, تقسیم سود, و پرداخت بهره), محدودیت مالی و تامین مالی خارجی بر ارزش گذاری بازار وجه نقد می باشد. بدین منظور از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک تعداد 161 شرکت در بازه زمانی1388 تا 1393 به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها و مدلها از روش داده های ترکیبی و آزمونهای مربوطه استفاده شد. برای محاسبه ارزش گذاری بازار وجه نقد از مدل فالکندر و وانگ 2006 استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد که اولا بین سیاست مالی و ارزش گذاری بازار وجه نقد ارتباط معنادار و مستقیم دارد؛ دومامحدودیت مالی نیز بر ارزش گذاری بازار وجه نقد تاثیر مستقیم دارد؛ به عبارتی با افزایش محدودیت مالی ارزش گذاری بازار وجه نقد افزایش می یابد؛ سوما, بین تامین مالی خارجی و ارزش گذاری بازار وجه نقد ارتباط معناداری یافت نشد

لینک کمکی