ارزيابي و تحليل تاثير گويه هاي فرهنگ سازماني بر چابکي سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي و تحليل تاثير گويه هاي فرهنگ سازماني بر چابکي سازمان ها :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 13

شرایط در دنیای پرتغییر کنونی به گونه ای شده که همگان دریافته اند ایجاد تلاطم در بازار و پاسخ سریع به تقاضا, یک مزیت رقابتی محسوب می شود و این همان مفهوم چابکی سازمانها است. از طرفی موفقیت در استقرار یک سازمان چابک به متغیرهای زیادی وابسته است که یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین آنها, فرهنگ سازمانی حاکمبر مجموعه می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر انواع گویه های فرهنگ سازمانی بر چابکی سازمانها در - بخش دولتی است. روش انجام این پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. داده های مربوط از 40 مشارکت کننده جمع آوری گردیده و با استفاده از روش ها و آزمون های آماری به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین انواع گویه های فرهنگ سازمانی (فرهنگ سلسله مراتبی, فرهنگ قومی, فرهنگ بازاری, فرهنگ ادهوکراسی) و چابکی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین فرهنگ قومی در بین گویه های فرهنگ سازمانی بیشترین ضریب تبیین را در متغیر چابکی سازمانی داراست

لینک کمکی