بررسي رابطه بين تورم، چرخه عملياتي و نگهداشت وجه نقددر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه بين تورم, چرخه عملياتي و نگهداشت وجه نقددر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 16

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی بر نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای تحقق این هدف, دو فرضیه تدوین و با انتخاب 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 8 ساله, 1386 الی 1393 , آزمون شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین تورم و نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری و u شکل (انحنایی) و همچنین بین چرخه عملیاتی با نگهداشت وجه نقد رابطه u شکل (انحنایی) وجود دارد

لینک کمکی