بررسي تاثير ابعاد مختلف کيفيت خدمات براساس مدل سروپرف بر رضايتمندي و وفاداري مشترکان همراه اول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير ابعاد مختلف کيفيت خدمات براساس مدل سروپرف بر رضايتمندي و وفاداري مشترکان همراه اول :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 24

هدف اصلی این تحقیق, بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات همراه اول, میزان رضایتمندی و وفاداری از دیدگاه مشترکان همراه اول در سطح شهرستان مهاباد می باشد. برای سنجش کیفیت خدمات, بعد دیگری به پنج بعد طرح شده در مدل سروپرف اضافه شده است که شامل قابلیت اطمینان, ابعاد و ظواهر فیزیکی, مسیولیت پذیری, ضمانت و تضمین, همدلی و توجه خاص به مشتری و راحتی دسترسی است. جامعه ی آماری این پژوهش, شامل مشترکان همراه اول در سطح شهرستان مهاباد می باشد. با توجه به تعداد کل مشترکان همراه اول (کل جامعه آماری) برابر با 108 هزار نفر, تعداد 435 نفر به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شده است. از هر دو نوع پرسشنامه آنلاین و دستی جهت جمع آوری نظرات مشترکین همراه اول استفاده شد. در این پژوهش برای تجزیه تحلیل اطلاعات و سنجش ارتباط بین متغیرهای تحقیق و ارایه مدل مفهومی در این زمینه, از روش معادلات ساختاری SEM و نرم افزار Smart-PLS استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که از بین ابعاد شش گانه کیفیت خدمات, سازه های پاسخگویی, همدلی, تضمین, ظواهر فیزیکی و دسترسی راحت بر روی رضایت مشترکان همراه اول شهرستان مهاباد تاثیر مثبت دارند, درحالی که سازه قابلیتاطمینان بر روی رضایت آنان بی تاثیر است. همچنین رضایت مشترکان بر حس وفاداری آنان تاثیر مثبت دارد.

لینک کمکی