بررسي تاثير فراموشي هدفمند سازماني و عدالت سازماني بر تعهد سازماني کارکنان شرکت پست استان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير فراموشي هدفمند سازماني و عدالت سازماني بر تعهد سازماني کارکنان شرکت پست استان اردبيل :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 13

رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رضایت شغلی بیشتر آن ها می شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند, به احتمال بیشتری سازمان را رها کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خودشان نشان می دهند و این دو متغیر با متغیر فراموشی هدفمند سازمانی در ارتباط می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير فراموشي هدفمند سازماني و عدالت سازماني بر تعهد سازماني کارکنان شرکت پست استان اردبيل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت پست استان اردبیل می باشند که تعداد آنها 220 نفر بود حجم نمونه ها با استفاده از جدول مورگان تعداد 169 نفر (زن و مرد) به عنوان نمونه انتخاب گردید در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده است. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است در بخش نظری, اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی, به شیوه میدانی برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. برای توصیف داده ها از ابزارهای آماری توصیفی, توزیع فراوانی, میانگین و...استفاده شده است برای تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که ابعاد فراموشی هدفمند سازمانی (یادگیری زدایی و اجتناب از عادت های بد) و ابعاد عدالت سازمانی (عدالت رویه ای, عدالت مراوده ای, عدالت توزیعی و عدالت اطلاعاتی) بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت پست استان اردبیل تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

لینک کمکی