بررسي تاثير پايداري سود بر رشد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير پايداري سود بر رشد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 14

در این مطالعه به بررسی تاثیر پایداری سود بر رشد شرکت ها پرداخته شده است. حوزه مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1393 می باشد. جهت نمونه گیری از روش غربالگری استفاده گردید که با توجه به شرایط های لحاظ شده, 133 شرکت ( 798 سال/ شرکت) به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. روش تحقیق مورد استفاده, توصیفی از نوع پس رویدادی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش پانل دیتا و در آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که پایداری سود بر رشد شرکت ها تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین متغیر بازده دارایی ها و اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی بر رشد شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری و اهرم مالی بر رشد شرکت ها تاثیر منفی و معناداری دارد

لینک کمکی