بررسي تاثير سرمايه گذاري، ريسک مورد انتظار و نوسانات فروش بر عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير سرمايه گذاري, ريسک مورد انتظار و نوسانات فروش بر عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 29

ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها, از مهم ترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران, اعتباردهندگان, دولت ها و مدیران می باشد. منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کارگیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ, افزایش و یا فروش سرمایه گذاری و همچنین اعتباردهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار به ارزیابی عملکرد می پردازد. مهم ترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران د ر ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود, این است که ایا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر. در سال های اخیر تلاش های زیادی شده است تا شاخص هایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را برآورد سازد در راستای رسیدن به این هدف شناسایی روابط عواملی مانند: ریسک مورد انتظار, نسبت سرمایه گذاری و نوسانات فروش بر عملکرد مالی می تواند راه گشای اساسی در دستیابی به این هدف باشد. جامعه آماری این پژوهش در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات, از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین و برای محاسبه متغیرهای پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار SPSS و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند برای بررسی نرمال بودن متغیرها و باقیمانده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط متغیرها تحقیق و همبستگی موجود بین آنها پرداخته شده و برای آزمون فرضیه تحقیق از روش داده ای ترکیبی (مدل اثر ثابت) به روش پنل استفاده شده است. مهم ترین یافته های تحقیق عبارتند از: 1. موثر بودن عامل نوسانات فروش و بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق 2. عدم تاثیر عامل ریسک مورد انتظار و نسبت سرمایه گذاری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق

لینک کمکی