ارزيابي عملکرد کارکنان بانک ها، موسسات مالي و اعتباري با در نظر گرفتن معيارهاي نه گانه مدل EFQM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي عملکرد کارکنان بانک ها, موسسات مالي و اعتباري با در نظر گرفتن معيارهاي نه گانه مدل EFQM :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

پژوهش حاضر تلاشی است برای ارزيابي عملکرد کارکنان بانک ها, موسسات مالي و اعتباري با در نظر گرفتن معيارهاي نه گانه مدل EFQM. برای انجام این پژوهش ابتدا منابع کتابخانه ای و اینترنتی مورد مطالعه قرار گرفته و مطابق با استاندارد مدل EFQM پرسشنامه ای تنظیم شد. این پرسشنامه شامل 9 معیار اصلی و 32 معیار فرعی بود که نهایتا شامل 36 سوال شد. برای بررسی روایی و پایایی از روایی محتوایی و برای پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرنباخ استفاده گردید که مقدار آن =0/95 بدست آمد. نتایج بدست آمده نشانگر این بود که امتیاز عملکرد مدیریت بانک ملت استان البرز بر مبنای مدل تعالی سازمانی EQFM از 1000 امتیاز مدل برابر با 506/59 بدست آمد و متوسط امتیاز سایر بانک ها, موسسات مالی و اعتباری در معیار توانمندسازها 49/83 درصد و معیار نتایج 51/48 درصد بدست آمد. براساس نتایج تحقیق, پیشنهادها و توصیه های لازم برای ارتقا عملکرد بانک ها, موسسات مالی و اعتباری ارایه شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد عملکرد بانک ها, موسسات مالی و اعتباری بر مبنای مدل تعالی سازمانی EQFM در معیار نتایج بهتر از معیار توانمندسازها می باشد

لینک کمکی