بررسي تاثيرات کمي عوامل سازماني بر اثربخشي سازمان با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش شهرستان قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثيرات کمي عوامل سازماني بر اثربخشي سازمان با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش شهرستان قزوين :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 25

هدف اصلی این تحقیق بررسي تاثيرات کمي عوامل سازماني بر اثربخشي سازمان با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش شهرستان قزوين می باشد.دراین تحقیق با استفاده از منابع مکتوب و نظر خبرگان و همچنین بررسی پیشینه پژوهش ها و مقاله های جدید مجلات معتبر, مدل مفهومی پژوهش استخراج و عوامل سازمانی با هشت بعد, متغیر میانجی سرمایه اجتماعی با سه بعد و اثربخشی سازمانی با چهار بعد شناسایی و سپس با راهنمایی استاد راهنما پرسشنامه های استاندارد آنها تهیه گردید, برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها از گزارش های تایید شده روایی و پایای آ ینها در پایان نامه های داخلی استفاده شد و نیز ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی موردمحاسبه قرارگرفت.حجم نمونه آماری پژوهش, تعداد 198 نفر از کارمندان جامعه مورد بررسی بوده که با توجه به فرمول کوکران, این تعداد, از حجم جامعه آماری 405 نفری کارکنان اداری آموزش و پروش استان قزوین تعیین و سپس بطورتصادفی انتخاب و پرسشنامه ها میان آن ها توزیع گردیدو پس از تکمیل و جمع آوری, داده های مورد نیاز تحقیق گرد آوری و با استفاده از فنون آمارتوصیفی و استنباطی به کمک نرم افزارهای آماری SPSS, AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند . یافته ها حاکی از آن است که بین متغیرعوامل سازمانی و ابعاد آن با متغیرهای سرمایه اجتماعی واثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و اثربخشی سازمانی نیز رابطه مثبت و معنادری وجود دارد همچنین یافته ها نشان می دهند که نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی در ارتباط بین عوامل سازمانی و اثربخشی سازمانی مورد تایید قرار گرفته است.

لینک کمکی