ارتباط بين مديريت سود، حاکميت شرکتي و چسبندگي هزينه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط بين مديريت سود, حاکميت شرکتي و چسبندگي هزينه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 24

در دنیای رقابتی امروز افزایش سود, کاهش هزینه ها همواره جزه اهداف شرکتها ومد نظر مدیران وسرمایه گذاران بوده است وباعث افزایش مشارکت سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری وافزایش کارایی شرکت های شود. هزینه و چسبندگی هزینه مسیله ای با اهمیت در حسابداری واقتصاد می باشد. وجود چسبندگی هزینه به شدت با رفتار وفعالیت مدیریت در ارتباط است. واقع چسبندگی هزینه ها را نمی توان از انگیزه های مدیران نمود به همین دلیل درک چسبندگی هزینه, به منظور بررسی دلایل تعدیل عمدی منابع توسط مدیریت ضروری است. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط مدیریت سود, حاکمیت شرکتی وچسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد و براساس ماهیت و روش, تحقیق توصیف همبستگی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی, جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1389 تا 1393 می باشد که با انجام روش های نمونه گیری انجام شده 125 شرکت (در مجموع 625 سال - ششرکت) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد بدین ترتیب 5 فرضیه تدوین و داده های مرتبط جمع آوری گردید جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است علاوه بر این, برای اندازه گیری مدیریت سود در این پژوهش از مدل ارایه شده توسط کوتاری ( 2005 ) استفاده شد. برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی از شاخص های تمرکز مالکیت, شاخص Z, حاکمیت شرکتی خارجی, ماهیت شرکت, سهامداران نهادی, درصد مدیران خارجی, اندازه هییت مدیره وجدایی رییس هییت مدیره و مدیرعامل بهره گرفته شد.این تحقیق دارای یک فرض اصلی منقسم به چهار فرض فرعی ویک فرض اصلی منقسم به چهار فرض فرعی می باشد که در پایان تحقیق, فرض اصلی همراه دو فرض فرعی تایید وسه فرض فرعی دیگر رد می شود

لینک کمکی