تاثير متقابل بين حاکميت شرکتي خوب و مديريت سود در رابطه با کاهش چسبندگي هزينه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير متقابل بين حاکميت شرکتي خوب و مديريت سود در رابطه با کاهش چسبندگي هزينه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

در دنیای رقابتی امروز افزایش سود, کاهش هزینه ها همواره جزیی از اهداف شرکتها ومد نظر مدیران وسرمایه گذاران بوده است وباعث افزایش جلب مشارکت سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری وافزایش کارایی شرکت ها می شود. هزینه و چسبندگی هزینه مسیله ای با اهمیت در حسابداری واقتصاد می باشد. وجود چسبندگی هزینه به شدت با رفتار وفعالیت مدیریت درارتباط است. در واقع چسبندگی هزینه ها رانمی توان از انگیزه های مدیران جدا نمود به همین دلیل درک چسبندگی هزینه, به منظور بررسی دلایل تعدیل عمدی منابع توسط مدیریت ضروری ایست. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در کاهش چسبندگی هزینه سایر هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است تحقیق حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد و براساس ماهیت و روش, تحقیق توصیفی-همبستگی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی, جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1389 تا 1393 می باشد که با انجام روش های نمونه گیری انجام شده 125 شرکت (در مجموع 625 سال- شرکت) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد بدین ترتیب 2 فرضیه تدوین و داده های مرتبط جمع آوری گردید. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است. علاوه بر این, برای اندازه گیری مدیریت سود در این پژوهش از مدل ارایه شده توسط کوارتی 2005 استفاده شد. برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی از شاخص های تمرکز مالکیت شاخص Z حاکمیت شرکتی خارجی, ماهیت شرکت سهامداران نهادی, درصد مدیران خارجی, اندازه هییت مدیره و جدایی رییس هییت مدیره و مدیرعامل بهره گرفته شد این تحقیق دارای دو فرضیه است که نتایج نشان می دهد که فرضیه اول رد و فرضیه دوم تایید می شود

لینک کمکی