ارتباط بين مديريت سود و چسبندگي هزينه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط بين مديريت سود و چسبندگي هزينه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

در دنیای رقابتی امروز افزیاش سود, کاهش هزینه ها همواره جزیی از اهداف شرکتها ومد نظر مدیران وسرمایه گذاران بوده است وباعث افزایش جلب مشارکت سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری وافزایش کارایی شرکت ها می شود. هزینه و چسبندگی هزینه مسیله ای با اهمیت در حسابداری واقتصاد می باشد. وجود چسبندگی هزینه به شدت با رفتار وفعالیت مدیریت در ارتباط است در واقع چسبندگی هزینه ها را نمی توان از انگیزه های مدیران جدا نمود به همین دلیل درک چسبندگی هزینه, به منظور بررسی دلایل تعدیل عمدی منابع توسط مدیریت ضروری است هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط مدیریت سود و چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است تحقیق حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی می باشد و براساس ماهیت و روش, تحقیق توصیفی- همبستگی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی, جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1389 تا 1393 می باشد که با انجام روش های نمونه گیری انجام شده 125 شرکت (در مجموع 625 سال - شرکت) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. . جهت بررسی فرضیه تحقیق در این پژوهش از نرم افزارEviews8 استفاده شده اس . ت علاوه بر این, برای اندازه گیری مدیریت سود در این پژوهش از مدلی ا هر اشده توسط کوتاری 2005 استفاده شد. این تحقیق دارای یک فرض اصلی است و نتایج نشان می دهد که بین مدیریت سود و چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

لینک کمکی