ارتباط بين حاکميت شرکتي خوب و چسبندگي هزينه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط بين حاکميت شرکتي خوب و چسبندگي هزينه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

در دنیای رقابتی امروز افزایش سود, کاهش هزینه ها همواره جز اهداف شرکت ها و مدنظر مدیران و سرما یه گذاران بوده است و باعث افزایش جلب مشارکت سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری و ا فزایش کارایی شرکت ها می شود. هزینه و چسبندگی هزینه مسیله ای با اهمیت در حسابداری و اقتصاد می باشد وجود چسبندگی هزینه به شدت با رفتار و فعالیت مدیریت در ارتباط است در واقع چسبندگی هزینه ها را نمی توان از انگیزه ای مدیران جدا نمود به همین دلیل چسبندگی هزینه, به منظور بررسی دلایل تعدیل عمدی منابع توسط مدیریت ضروری است هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی خوب و چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد و براساس ماهیت و روش, تحقیق توصیفی همبستگی است با توجه به قلمرو مکانی و زمانی, جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1389 تا 1393 می باشد که با انجام روش های نمونه گیری انجام شده 125 شرکت در مجموع 625 سال شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد جهت بررسی فرضیه تحقیق دراین پژوهش از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی از شاخص های تمرکز مالکیت شاخص Z حاکمیت شرکتی خارجی, ماهیت شرکت, سهامداران نهادی درصد مدیران خارجی, اندازه هییت مدیره و جدایی رییس هییت مدیره و مدیر عامل بهره گرفته اند. تحقیق دارای یک فرض اصلی است که نتایج نشان می دهد بین حاکمیت شرکتی خوب و چسبندگی هزینه رابطه معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی