حق بر دادرسي در کنوانسيون اروپايي حقوق بشر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن حق بر دادرسي در کنوانسيون اروپايي حقوق بشر :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 24

در حقوق بین الملل, مانند حقوق داخلی, احترام و حمایت از حقوق بشر در صورتی موثر استکه سیستم های قانونی دادخواهی موثر جهت تضمین حق وجود داشته باشند. زمانی که اینحق نقض می شود, دسترسی به سیستم دادخواهی برای شخص زیان دیده بسیار بنیادی خواهدبود. هرچند در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است, بهحق بر دادرسی, به مفهوم حق بر طرح دعوا, به صراحت اشاره نشده است. لیکن رویه قضایی اینموضوع را گسترش داده و حق بر دادرسی را نه تنها شامل برخورداری شخص از سیستمیعادلانه و موثر, بلکه آن را شامل طرح دعوا نیز می داند. با این حال, این حق مطلق نیست و درمواردی می توان محدودیت هایی بر آن وارد کرد؛ مشروط بر آنکه این محدودیت ها متناسب ودارای هدف مشروع باشد و حق خواهان را بر دسترسی به محاکم قضایی به طور کلی زایلنسازد. این نوشتار درصدد بررسی موردی قضایای مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر است.

لینک کمکی