عدالت پس از جنگ و مسيوليت حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عدالت پس از جنگ و مسيوليت حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 26

دکترین مسیولیت حمایت, که در سال های اخیرر در گفتمان سازمان ملل متحده و به ویژهدبیرکل ملل متحد به کرات بدان اشاره شده, بیش از هر موضوعی به حوضه حقوق توسل به زوریا jus ad bellum ربط دارد؛ که بر مسیولیت و تعهد جهانی برای حمایت از غیر نظامیان باتوسل به نیروی نظامی استوار است. توسل به زور در این شرایط باید با رعایت کامل منشور مللمتحد و حقوق بین اللمل بشردوستانه یا jus in bello همراه و هدف اصلی آن برقراری عدالت وحاکمیت قانون باشد. تیوری مسیولیت حمایت از دیدگاه کلاسیک جنگ عادلانه یا just warنشیت گرفته که علاوه بر این موارد شامل jus post bellum یا حقوق پس از مخاصمه نیرمی شود که در دکترین جنگ عادلانه معنایی محدود دارد؛ ولی امروز در گفتمان مسیولیتحمایت و با تکیه بر اصول و قوامین حقوق بین اللمل بشر در قالب بازسازی و بازپروری متصوراست و معنایی موسع دارد. مقاله ارایه شده با نگاهی تطبیقی به اصول jus post bellum دردوران جنگ عادلانه و اصل بازسازی در قالب نظریه مسیولیت درصدد است با تکیه بر موازینبین المللی حقوق بشر به تبیین مسیولیت و تعهد دولت و نیر مسیولیت و تعهد جامعهبین المللی در قبال قربانیان نقض jus in bello بپردازد. نگارنده بر این باور است که حمایتکامل از قربانیان جنگ, علاوه بر دولت یا گروه متخلف و دولت های حامی, بر عهده دولت متبوعقربانیان است و همچنین جامعه بین المللی, مطابق نظریه مسیولیت حمایت و موازین بین المللیحقوق بشر, باید از قربانیان مخاصمات مسلحانه حمایت کند.

لینک کمکی