مباني حقوقي يارانه هاي حزبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مباني حقوقي يارانه هاي حزبي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 32

احزاب سیاسی در نظام های مردم سالار معاصر از نهادهای اساسی اند که کارویژه های متعددیچون انتقال مطالبات مردم به حکومت, متشکل کردن افکار پراکنده, معرفی نامزدهای انتخاباتیو تدوین برنامه حرکت آینده حکومت را بر عهده دارند. در دهه های اخیر به دلیل بی رغبتیمردم به عضویت حزبی و کمک به این نهاد, منابع مالی آنها به شدت کاهش یافته است. تامینمالی احزاب از منابع دولتی به منزله بدیل یا جایگزین معرفی شده است, اما این امر مخالفانسرسختی دارد. مقاله حاضر ضمن معرفی برنامه های مستقیم غیرمستقیم تامین عمومیاحزاب و بیان نظرهای موافق مخالف به شیوه توصیفی و تحلیلی ضرورت مبانی حقوقیتامین عمومی احزاب را بررسی کرده است. یافته ها حاکی از آن است که حمایت و حراست ازحقوق بشر, مشروعیت حکومت کارآمدی آن مستلزم کمک دولتی به احزاب است.

لینک کمکی