واکاوي اصل عدم بي تفاوتي در رويکرد اتحاديه آفريقايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن واکاوي اصل عدم بي تفاوتي در رويکرد اتحاديه آفريقايي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 28

به رغم تورم هنجاری در بعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه, جهان امروز شاهد نقض گستردهاین حقوق است. شاید بتوان عامل اصلی آن را در نبود سازوکارهای کارآمد و مناسب به منظوررعایت و احترام به حقوق مذکور جستجو کرد. اتحادیه آفریقایی در اوایل قرن 21 اصل عدمبی تفاوتی را بنیان گذاری کرد تا به کمک عملی مردمان در معرض نقض فاحش حقوق بشر وبشردوستانه بشتابد. اصلی که همگام با اصل مسیولیت حمایت شکل گرفت تا پاسخگوینیازهای اجتماعی قاره آفریقا باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا با شیوه ای اکتشافی ضتمنتبیین عناصر اصل عدم بی تفاوتی و قیاس آن با سایر اصول و دکترین های مشابه یا به ظاهرمتضاد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا اصل عدم بی تفاوتی جایگزینی برای اصل عدممداخله است

لینک کمکی