مباني حقوقي مشارکت سازمان هاي بين المللي در اجراي تصميمات شوراي امنيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مباني حقوقي مشارکت سازمان هاي بين المللي در اجراي تصميمات شوراي امنيت :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 34

سازمان های بین المللی از ابزارهای نیرومندی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت برخوردارند.این سازمان ها به منظور مشارکت در روند اجرای تصمیمات شورای امنیت به مبانی حقوقیخاص آن نیاز دارند. از جمله مبانی حقوق مشارکت سازمان های بین المللی می توان به دو دستهکلی اشاره کرد: 1. قواعد سازمان بین المللی و 2. مقررات منشور ملل متحد. دسته نخست شاملاساسنامه سازمان های بین المللی رویه اختیارات ضمنی و دسته دوم شامل مقررات فصل هفتم(بند 2 ماده 48) و هشتم منشور از جمله مبانی ورود سازمان های بین المللی برای اجرایتصمیمات شورای امنیت است.

لینک کمکی