بررسي آزمايشگاهي عملکرد هيدروليکي سرريزهاي کنگرهاي قوسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي آزمايشگاهي عملکرد هيدروليکي سرريزهاي کنگرهاي قوسي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 17

یکی از راه های افزایش ظرفیت آبگذری سرریزها, استفاده از سرریزهای کنگرهای است که از طریق افزایش طول تاج در یک عرض مشخص, دبی بیشتری را بازای بار هیدرولیکی یکسان از خود عبور میدهند.قوسیکردن سرریز کنگرهای میتواند افزایش کارآیی آن را در مقایسه با سرریز کنگرهای خطی در پی داشته باشد, چراکه این امر موجب افزایش مضاعف طول تاج و نیز بهبود جهت گیری سیکل های سرریز نسبت به جریان ورودی میگردد. این تحقیق به بررسي آزمايشگاهي عملکرد هيدروليکي سرريزهاي کنگرهاي قوسي میپردازد. ضریب آبگذری این سرریزها بعنوان تابعی از نسبت بار هیدرولیکی به ارتفاع تاج سرریزHo/Pزاویه دیوار جانبی سرریز با راستای اصلی جریان در پایین دست و زاویه انحنا سرریز ارایه شده است. تاثیر پارامترهای مورد اشاره بر روی کارآیی سرریزهای مورد مطالعه نیز بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که قوسی کردن سرریز کنگرهای میتواند کارآیی آن را تا حدود 50 درصد بهبود بخشد. همچنین استفاده از سرریز کنگرهای قوسی میتواند ظرفیت آبگذری را تا حدود 4.5 برابر یک سرریز خطی افزایش دهد. این در حالی است که با افزایش بار هیدرولیکی مزایای استفاده از این سرریزها نزول مییابد . د ر انتها , ب ر اساس محدودیتهای تحقیق حاضر روشی برای طراحی سرریزهای مورد مطالعه پیشنهاد شده است.

لینک کمکی