ارزيابي سطح فرياتيک در سدهاي خاکي به کمک تحليل عددي مطالعه موردي: سد پانزده خرداد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي سطح فرياتيک در سدهاي خاکي به کمک تحليل عددي مطالعه موردي: سد پانزده خرداد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 17

در این مقاله پس از مدل سازی سد 15 خرداد با نرم افزار FLAC , محل منحنی فریاتیک, اثر تغییرات سطح آب مخزن و تغییر شیب سطح بالادست و پایین دست بر منحنی فریاتیک, فشار آب منفذی وضریب اطمینان بدنه سد مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. ضریب اطمینان با افزایش شیب طرفین بدنه سد به اندازه 5 و 10 درجه در تراز ثابت مخزن به مقدار 54 / 1 و 69 / 1 رسید و با کاهش شیب طرفین به همان میزان ضریب ایمنی به ترتیب به مقدار 39 / 1 و 30 / 1 کاهش یافت. با افزایش سطح ایستابی, میزان فشار آب منفذی و احتمال وقوع خط نشت نیز افزایش یافت. همچنین مناطق بیشتری از بدنه اشباع و نیز توسعه مدل ناحیه پلاستیک سبب کاهش ضریب اطمینان تا میزان 01 / 1 شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با کاهش حجم خاک ریزی ضریب اطمینان به میزان قابل توجهی کاهش یافت که با توجه به تغییرات سالانه آب در بالادست, می تواند پایداری بلندمدت سد را دچار مشکل نماید؛ بنابراین شیب اجراشده سد مناسب هست.

لینک کمکی