بررسي اثر محدودکنندگي ديوارهاي مجاور ترانشه ميخ کوبي شده بر رفتار آن با مقايسه نتايج تحليل دوبعدي و سه بعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر محدودکنندگي ديوارهاي مجاور ترانشه ميخ کوبي شده بر رفتار آن با مقايسه نتايج تحليل دوبعدي و سه بعدي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 22

تحلیل, طراحی و همچنین مطالعه پارامتریک رفتار دیوار میخکوبی شده, عموما با استفاده از مدل های دوبعدی مبتنی بر فرضیات شرایط کرنش مسطح صورت می گیرد و اغلب بدون توجه به هندسه سه بعدی گودبرداری, نتایج حاصل از تحلیل دوبعدی به شرایط واقعی سه بعدی تعمیم داده شده که این امر در بسیاری از مواقع منجر به ارایه طر ح های نا ایمن و در برخی موارد موجب ارایه طرح های محافظه کارانه و غیراقتصادی می شود. در مطالعه حاضر اثر محدودکنندگی دیوارهای مجاور ترانشه که عمود بر دیواره اصلی در کنج های گود قرارگرفته اند بر رفتار آن بررسی شده است. در این راستا, دیوار میخکوبی شده با هندسه گود مستطیلی به صورت سه بعدی و در مقیاس واقعی در برنامه پلکسیس سه بعدی 3 مدل شده است و نتایج حاصل در مقطع بحرانی با نتایج به دست آمده از تحلیل دوبعدی دیوار میخکوبی شده در برنامه پلکسیس دوبعدی 4 مقایسه شده است. درواقع دیوارهای مجاور نقش تکیه گاه را ایفا کرده و بدین وسیله محدودیتی برای تغییرشکل دیواره میخکوبی شده می باشند. نتایج نشان می دهد که تغییر شکل های حاصل از تحلیل دوبعدی همواره بزرگ تر از نتایج حاصل از تحلیل سه بعدی در مقطع بحرانی است و چنانچه طول دیواره اصلی L کمتر از 10H باشد میزان اثرات محدودکننده بیشتر است و درصورتی که L بزرگ تر از 10H گردد, نتایج تحلیل دوبعدی قابل تعمیم به شرایط سه بعدی است

لینک کمکی