تحليل پارامترهاي هيدروديناميکي جريان در حوضچه هاي آرامش استاندارد نوع، II. I و III

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل پارامترهاي هيدروديناميکي جريان در حوضچه هاي آرامش استاندارد نوع, II. I و III :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 33

در پژوهش حاضر, حوضچه های آرامش نوع I , II و III بعد از صحت سنجی با مدل آزمایشگاهی, شبیه سازی عددی شده و ضمن بررسی پرش هیدرولیکی, پارامترهای هیدرودینامیکی جریان مانند فشار, سرعت, شدت آشفتگی و ورتیسیتی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. از مدل های RNG و VOF برای شبیه سازی آشفتگی و سطح آزاد جریان استفاده شده است. بیشتر است و این کارایی به دلیل تاثیر قابل توجه I از حوضچه نوع II و III نتایج نشان می دهد که کارایی حوضچه نوع است. همچنین وجود موانع در حین پرش II و آب پایه انتهایی در حوضچه نوع III بلوک های پای تندآب در حوضچه نوع هیدرولیکی تاثیر چندانی بر شدت آشفتگی نداشته اما در انتهای پایاب باعث کاهش شدت تلاطم و آشفتگی شده به طوری که به ترتیب در حدود I نسبت به حوضچه نوع III و II این پارامتر در حوضچه های نوع 12 % و 27 % کمتر است و درنتیجه باعث کاهش خسارت می شود. ورتیسیتی در حوضچه نوع II به ترتیب در حدود 98 % و 67 % نسبت به حوضچه نوع I و III کمتر است و در پایاب این حوضچه ورتیسیتی تقریبا صفر است و فقط حرکت انتقالی وجود دارد. درنتیجه این حوضچه در آرامکردن جریان نقش مهمتری از دو حوضچه دیگر دارد.

لینک کمکی