ارزيابي ريسک هاي محيط زيستي، ايمني و بهداشتي در مرحله ساخت سد و نيروگاه برق آبي بختياري با به کارگيري روشFAHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي ريسک هاي محيط زيستي, ايمني و بهداشتي در مرحله ساخت سد و نيروگاه برق آبي بختياري با به کارگيري روشFAHP :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 21

با توجه به سابقه رخداد مشکلات زیست محیطی, ایمنی و بهداشتی فراوان در مرحله ساخت سدها و نیروگاه های از ضرورت برق آبی به عنوان منبع انرژی تجدید پذیر , شناسایی و ارزیابی ریسک های HSE در این پروژهها بالایی برخوردار است. ازاین رو هدف این مطالعه ارایه مدلی برای ارزیابی ریسک های HSE در مرحله ساخت سد و نیروگاه برقآبی بختیاری تعیین گردید. در ابتدا, ریسک ها با استفاده از یافته های مطالعات گذشته موضوع و مصاحبه با متخصصان, شناسایی شدند. سپس, ریسک های شناساییشده با روش تجزیه وتحلیل حالت ها و تاثیرات شکست و ترکیب آن با منطق فازی مورد واکاوی و بررسی قرار گرفتند. ازآنجاکه پارامتر شدت وقوع برای متخصصان نسبت به دو پارامتر دیگر مبهمتر است, با مدنظر قرار دادن چهار زیر معیار هزینه, زمان, کیفیت و انسانی محاسبه شد. وزن این معیارها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. بر اساس نتایج,بالاترین عدد اولویت ریسک های محیطزیستی مربوط به افت کیفیت زیستگاه آبی و بالاترین عدد اولویت ریسک ایمنی و بهداشتی مربوط به کاهش تمرکز و کارایی افراد است. درنهایت, درمجموع ریسک ها, افت کیفیت زیستگاه آبی, تشدید فرسایش خاک و کاهش تمرکز و کارایی افراد به ترتیب به عنوان مهمترین ریسک ها مشخص شدند.

لینک کمکی